0.3

AKTIVNOSTI

Područja djelovanja

U obavljanju odvjetničke djelatnosti odvjetnici Iris i Velimir Šoštarić usmjereni su prvenstveno na pružanje pravnih usluga s područja obveznog, obiteljskog, stvarnog, radnog, upravnog, trgovačkog, te kaznenog i prekršajnog prava za fizičke i pravne osobe. Pravne usluge obuhvaćaju savjetovanje i obavljanje pravnih radnji u sudskim i upravnim postupcima, u postupcima izvansudskog rješavanja sporova, sastavljanje privatnih isprava (ugovora, sporazuma, izjava i dr.). U suradnji s ovlaštenim revizorima, sudskim vještacima i financijsko-knjigovodstvenim stručnjacima sudjeluju u procesu procjene trgovačkih društava s komercijalnog, financijskog i pravnog stajališta (due diligence).

Područja prakse

Obvezno, ovršno, obiteljsko i radno pravo
 • izrada svih vrsta ugovora (npr. ugovora o zajedničkim ulaganjima, o građenju, kupoprodajnih ugovora, darovnih ugovora, ugovora o najmu, o zakupu, o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, o radu, managerskih ugovora i ugovora o djelu i dr.),
 • pravno savjetovanje i zastupanje fizičkih i pravnih osoba kod sudova i upravnih tijela radi ostvarivanja prava iz obveznopravnih i obiteljskih odnosa (npr. radi naknade štete, ostvarivanja prava vlasništva, ostvarivanja prava iz nasljednog prava, naplate potraživanja -ovrhe-, razvoda braka, utvrđivanja i osporavanja očinstva i majčinstva, alimentacije i osobnih odnosa roditelja i djece i dr.), te radnih odnosa,
Trgovačko pravo
 • obavljanje svih pravnih radnji pri osnivanju trgovačkih društva (društva s ograničenom odgovornošću, dioničkih društava i dr.), spajanja i pripajanja trgovačkih društava, osnivanja udruga i obrta, te pri upisu promjena u registrima,
 • izrada ugovora i akata iz područja trgovačkog prava,
 • zastupanje u stečajnom postupku i postupku predstečajne nagodbe,
 • zastupanje u svim vrstama sudskih i upravnih postupaka za pravne osobe i obrtnike,
 • savjetovanje s područja pravnih poslova trgovačkih društava i obrtnika,

Zemljišno-knjižno pravo i stvarna prava na nekretninama
 • savjetovanje na području prava na nekretninama,
 • sastavljanje predugovora i ugovora,
 • provođenje postupaka uknjižbe prava vlasništva, etažiranja, prava zaloga i ostalih tereta u zemljišnim knjigama, te provođenje postupaka upisa nekretnina u katastru zemljišta.
Upravno pravo
 • pravno savjetovanje i zastupanje pravnih i fizičkih osoba u upravnim postupcima (npr. radi legalizacije građevina, radi građenja i dr.).
Kazneno i prekršajno pravo
 • obrana i zastupanje u kaznenim i prekršajnim postupcima.